Stolarz

Administratorem Twoich danych jest [pełna nazwa firmy] z siedzibą w [adres siedziby], wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: [NIP], REGON: [REGON]. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [ades e-mail] Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem [adres siedziby bądź miejsca wykonywania działalności]. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, – marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu, – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, – prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Dzięki doświadczeniu
możesz na nas polegać!

.